ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการกิจกรรมจัดโครงการ ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ณ ตำบลวังเหนือ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้นำจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมโครงการในเรื่องการให้ความรู้ทางด้านโรคโควิด การป้องกันดูแล การทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง และการคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ให้แก่คนในชุมชนได้รับทราบ การจัดโครงการครั้งนี้เป็นทั้งการให้ความรู้และการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยการช่วยอุดหนุนร้านค้า ร้านอาหาร ของตำบล อาทิ อาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม กาแฟ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการโครงการ ส่งผลให้ร้านค้า ร้านอาหารในตำบลวังเหนือมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนตำบลวังเหนือ

 

 

อื่นๆ

เมนู