ข้าพเจ้านางสาวศิริพร โจมรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเองในโครงการของทางมหาลัย คือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลวังเหนือ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการทอผ้า และการออกแบบลวดลายผ้าไหมในพื้นที่ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่าในชุมชนตำบลวังเหนือ ได้มีกลุ่มทอผ้า อยู่ 5 กลุ่ม ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 9 และหมู่ 12 ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีลวดลายผ้าไหมที่ไม่เหมือนกัน เช่น ชุมชนหมู่ 2 และหมู่ 9 เป็นคนลาวและส่วย ส่วนชุมชนหมู่ 4 หมู่ 8 และหมู่ 12 เป็นคนเขมร ลายผ้าไหมจึงมีความแตกต่างกันไปตามวิถี ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ดังนั้นทางผู้ปฏิบัติงานจึงจัดกิจกรรมโครงการ เรื่องการทอผ้าและออกแบบลายผ้าไหมให้กับ ชาวบ้านที่ทำการทอผ้าโดยได้เรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับลวดลายผ้าไหม และได้ทำกิจกรรมออกแบบลายผ้าของแต่ละกลุ่มที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ผ้าทอมีความหลากหลาย ทันสมัย แปลกใหม่ สวยงาม และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
https://www.youtube.com/watch?v=Sc5LXmbwYgY&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู