ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง

ทีมงานตำบลวังเหนือได้ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูลด้านต่างๆ โดยได้มีการประชุมวางแผนและแบ่งทีมเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ลงพื่นที่ไปเก็บข้อมูลคือเรื่องชุมชนภายใน

การสอบถามข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านหรือชุมชนของท่าน ได้รับประโยชน์หรือได้รับการเปลี่ยนแปลงในระดับใด หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานตำบลวังเหนือได้ปฏิบัติงานและจัดโครงการต่างๆขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนแล้วนั้นทางทีมงานก็ได้ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และจากการสอบถามพบว่าระดับของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานวังเหนือได้มีการวางแผนงานพัฒนาและจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู