ข้าพเจ้า นางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกิจกรรมโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม โดยสร้างข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม ในวันที่ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 เป้าหมาย ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. และเป้าหมายที่ 11.เอกชนในพื้นที่ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม U2T พร้อมรายละเอียด และได้มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม และในวันที่ 7-8 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T กลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และได้สำเร็จลุล่วงเป็นด้วยดี

อื่นๆ

เมนู