ข้าพเจ้านางสาวน้ำฝน บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร: การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถรวมกลุ่มกันจำนวนมากได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น  11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มหน่วยงาน อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในส่วนของกลุ่มตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะแบ่งเป็น ประธานวิสาหกิจชุมชน 1 ราย  ผู้นำชุมชน 1 ราย และเกษตรกร 1 ราย โดยข้าพเจ้าได้สำรวจและติดตามแบบสอบถามข้อมูลของผู้นำชุมชนในพื้นที่คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ และแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม เพื่อสอบถามถึงประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงระดับใดบ้างจากการจัดโครงการ จากการสำรวจและติดตามแบบสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น ด้านรายได้ ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นต้น

สรุปผลการทำงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความไม่สะดวก แต่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสัมภาษณ์ประกอบกับผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ส่งผลให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู