ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ได้ปฎิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31ธันวาคม 2564  ทางมหลาลัยจึงได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ปฎิบัติงานในหัวข้อลูกจ้างโครงการ ในแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 คน มีนักศึกษา 3คน บัณฑิต 3คน และประชาชน 3 คน

ในแบบสอบถามจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ให้ข้อมูล

1.การปฎิบัติหน้ามราหรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

  1. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ
  2. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ/การเงิน
  3. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครื่อข่ายและการมีส่วนร่วม
  4. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ (กาย/ใจ)
  5. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่ สังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการที่ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ได้ทำแบบสอบถามไปแล้วนั้นทำให้รู้ถึงความปลี่ยนแปลงในตัวเองมากขึ้นจากการทำงานในครั้งนี้คุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวดีขึ้น และยังได้เห็นถึงความเปลี่ยนของคนในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าชุมชนมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู