ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ด้วยเครื่องมือ SROI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T โดยการดำเนินการครั้งนี้ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามข้อมูลทางด้านการเกษตรของชุมชนในตำบลวังเหนือ เพื่อสอบถามถึงประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงระดับใดบ้างจากการจัดโครงการในครั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลทางด้านเกษตรของคนในชุมชนตำบลวังเหนือพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ เช่น รายได้ ความรู้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในชุมชนมีข้อเสนอแนะว่าต้องการที่จะให้เยาวชนในตำบลวังเหนือมีส่วนร่วมทางด้านการทำการเกษตร เพื่อที่จะสามารถดูแลรักษา สืบทอดภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรต่อไป

อื่นๆ

เมนู