1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก

NS03 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก

ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ในโครงการของทางมหาลัย คือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในหัวข้อหน่วยงานภาครัฐ ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T จึงได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และยังได้สอบถามเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊กได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในทุกโครงการของ U2T รวมถึงให้ความสำคัญในทุกโครงการ U2T ทำให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนชาวตำบลวังเหนือต่อไป

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความร่วมมือและตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู