ข้าพเจ้า นางสาวศิริรัตน์  เจริญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมครั้งนี้ คือได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยแบ่งหน้าที่การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI ระดับตำบล การทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) การปฏิบัติหน้าที่ตำบลเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มามากรอกลงระบบ U2T ได้ทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานรุ่นพี่ ก็อธิบายงานต่าง ๆ และแจกงานให้ข้าพเจ้า โดยคำถามจะถามในสิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมโครงการ U2T นี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อที่จะนำมาว่าควรพัฒนาศักยภาพในด้านใดให้ดีเพิ่มขึ้น และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทำแบบสอบถาม ทำให้ได้ความคิดเห็นที่แตกต่างได้ รับฟังความคิดเห็น และนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงานให้ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจแบบสอบถามลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ U2T ของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มีการเข้าไปพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และในชุมชน ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี และการปฏิบัติหน้าที่การลงพื้นที่ทำกิจกรรมทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้ทำแบบสอบถามอย่างน้อย 1 เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดการทำงานอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู