ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเจ้าของร้านเกษตรภายนอกชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัว เป็นแบบสอบถามเชิงอภิปราย ความคิดเห็นบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการสอบถามกับผู้ประกอบการว่ารู้จักกับโครงการตำบลบูรณาการหรือไม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการแจ้งว่ารู้จักโครงการตำบลบูรณาการและเราได้ทดสอบถามผู้ประกอบการว่า โครงการตำบลบูรณาการการมีผลกระทบต่อการจัดส่งพัสดุให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ นักวิจัย หรือความกังวลด้านอื่นๆ หรือไม่ ผู้ประกอบการแจ้งว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการประกอบกิจการ และได้สอบถามถึงระดับความสำคัญของผลลัพธ์จากโครงการU2T ที่มีผลต่อชุมชนภายนอกอยู่ในระดับดีมาก และระดับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของโครงการU2T ต่อชุมชนภายนอกอยู่ในระดับดี

 

อื่นๆ

เมนู