1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 อบรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลพัฒนาเด็กตามช่วงวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 อบรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลพัฒนาเด็กตามช่วงวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 อบรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลพัฒนาเด็กตามช่วงวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมเพื่อวางแผลปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม โดยเป็นการวางแผนเพื่อที่เตรียมจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพคนตำบล
วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็นการส่งเสริมและเเนวทางในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

โดยการจัดการอบรมผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ ทักษะ ในการส่งเสริมการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัยให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ และจะทำให้ผู้สูงอายุรับมือกับเด็กหรือลูกหลานของตนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพคนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู