NS03 การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์  เทวรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “ร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนตามข้อมูลที่ได้รับ มาวิเคราะห์เพื่อทำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน และให้ผู้ที่สนใจสามารถท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศและกลิ่นอายของชนบท ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย

อื่นๆ

เมนู