ข้าพเจ้านางสาวน้ำฝน บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร: การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถรวมกลุ่มกันจำนวนมากได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือ โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และข้าพเจ้าพร้อมทีมงานยังได้ร่วมทำบุญโรงทานในงานทอดกฐิน ปี 2564
ณ วัดบ้านกะหาด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 อีกด้วย

สรุปผลการทำงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องทำให้มีมาตรการที่ไม่สามารถรวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ จึงทำให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเกิดความไม่สะดวก แต่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าร่วมโครงการประกอบกับให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

           

           

อื่นๆ

เมนู