ข้าพเจ้า นายนุติพล พันสุเภาดี ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

            ข้าเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับมอบหมายงานให้เดินทางไปที่ ตำบลทุ้งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทอดสดทางไกลและทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ ONLINE ในการอบรมการทำเสื่อกก ถ่ายทอดสดมาที่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

            จากการเดินทางไปที่ ตำบลทุ้งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทอดสดทางไกลและทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ ONLINE ในการอบรมการทำเสื่อกก ถ่ายทอดสดมาที่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ผ่านไปด้วยดี และ ทั้งนี้ ข้าเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  

อื่นๆ

เมนู