1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ขนมไทย และจักสาน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ขนมไทย และจักสาน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ขนมไทย และจักสาน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.).วังเหนือ .บ้านด่าน .บุรีรัมย์

      ข้าพเจ้านางสาวปัทมา  จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงที่ปฎิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ขนมไทย และจักสาน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน(มผช.).วังเหนือ .บ้านด่าน .บุรีรัมย์ โดยทางทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเฉาะด้านมาให้คำแนะนำ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า   ซึ่งผู้ผลิตต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด สิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจ  ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ และเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

       จากการจัดกิจกรรมลงชุมชนในโครงการ ในครั้งนี้เห็นได้ว่าได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนเวัตถุประสงค์จากการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจและหลักการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อันจะมีประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าของชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู