ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์สำหรับใช้แก้ ปัญหา ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิต บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต คณะทำงานวังเหนือจึงได้ทำการจัดอบรมโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีหลักการดังนี้
1.เลือกกลุ่มเป้าหมาย
2.คิดชื่อของแบรนด์ของสินค้าให้น่าสนใจและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
3.สร้างโลโก้ทำให้สินค้าจดจำได้
4.สร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อเป้นการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ทางคณะทำงานวังเหนือวังว่าจะได้ผลตามที่ได้วางแผนไว้และยกระดับสินค้าของตำบลวังเหนือให้มีมูลค่าสู้กับสินค้าในตลาดต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู