ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์จักสานเป็นศิลปหัตถกรรมของไทยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาทั้งวัตถุดิบ  การสร้างรูปทรง ลวดลาย ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และความต้องการของตลาด อุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตมีการพัฒนามาโดยตลอด  เครื่องจักสานจึงมีอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยเรา จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลวังเหนือ พบว่า ชาวบ้านได้มีการทำผลิตภัณฑ์จักสานอยู่พอสมควร แต่ยังขาดในเรื่องการพัฒนาลวดลาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งอาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดมากนัก ทางผู้ปฏิบัติงานจึงร่วมจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การสร้างลวดลายที่แปลกใหม่ รวมถึงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำผลิตภัณฑ์จักสาน

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุดข้าพเจ้าและทีมงานหวังว่า ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนวังเหนือสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์จักสานให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป และสามารถนำไปต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู