ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร โจมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดโครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็ก โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เพราะส่วนใหญ่เด็กจะอาศัยอยู่กับตายาย หรือปู่ย่ามากกว่าพ่อแม่ของตนเอง เนื่องจากพบว่า บางครอบครัวพ่อแม่ของเด็กต้องออกไปทำงานในต่างถิ่น เช่น กรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆ เพื่อส่งเงินมาให้ตายายเลี้ยงดูลูกให้  ในโครงการนี้ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กมาอธิบาย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความรู้ความเข้าใจกับพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงในวัยเด็ก การเลี้ยงดู และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย นอกจากนี้ ได้มีการมอบของเล่นที่มีประโยชน์ให้กับเด็ก เพื่อช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก การจัดกิจกรรมโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานจะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการครั้งนี้ ไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป

อื่นๆ

เมนู