ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ทีมงานตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด้านได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำให้ได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัฌฑ์ชุมชนโดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ซึ่งการอบรมจะช่วยแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆในการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ซึ่งการได้รับ มผช.จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไปอีกขั้น โดย มผช.จะเป็นเครื่องการันตีรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆผลิตอย่างได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามากขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู