ข้าพเจ้า นางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร. ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

ผู้ปฏิบัติงาน และทีมได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตมวลรวมของประเทศ เน้นการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาการตลาด ออนไลน์ของผู้ประกอบการ เช่น ความชำนาญในการบริหารจัดการ และการทำการตลาดจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อม ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรม สนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขัน และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขัน และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู