ข้าพเจ้านางสาวน้ำฝน บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร: การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง
NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                                                                                                             ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถรวมกลุ่มกันจำนวนมากได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานและประสานงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือ โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘‘นักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ พัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน’’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เเก่นักเรียนเเละชาวบ้านเรื่องการฝึกทักษะนักสื่อความหมายและให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การบริการที่ประทับใจ การบริหารจัดการและแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และข้าพเจ้าพร้อมทีมงานยังได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านกะหาด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อีกด้วย                     สรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องทำให้มีมาตรการที่ไม่สามารถรวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ จึงทำให้การลงพื้นที่ ปฏิบัติงานเกิดความไม่สะดวก แต่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าร่วมโครงการประกอบกับให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

   

   

อื่นๆ

เมนู