ข้าพเจ้า นางสาวอรวี  ศรีสังข์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงที่ปฏิบัติติงานประจำเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชน ทักษะการทำการตลาดออนไลน์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการทำการตลาดออนไลน์มาให้คำแนะนำ และเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์ และการขายสินค้าที่มีในชุมชนผ่าน Facebook โดยเริ่มจากการเปิดเพจใน Facebook ขั้นตอนวิธีการสร้างให้เพจมีความน่าสนใจเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อที่ทำให้จดจำได้ง่าย การใช้รูปภาพโปรไฟล์ที่ดึงดูด และการหากลุ่มเป้าหมายในการขาย ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

และจากการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้เห็นได้ว่าได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนทั้งกลุ่มผ้าทอ กลุ่มจักสาน ในตำบลวังเหนือเป็นอย่างดี และผู้ปฏิบัติงานจะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการอบรมไปปรับในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู