ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญนภา ผาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง” นั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก และมีบทบาทอยู่ในทุกอุตสาหกรรม เพราะคำพูด ข้อความ ที่เล่าออกไป มีผลต่อการตัดสินใจ การซื้อ การชื่นชอบ ของผู้คนโดยตรง จนอาจกล่าวได้ว่า ตราบที่โลกนี้ยังคงมีการสื่อสารเป็นสะพานเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันอยู่ ใครก็ตามที่ “เล่าเรื่องได้ดี” ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าและง่ายกว่า โดยคุณสมบัติสำคัญของการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีนั้น มีดังต่อไปนี้

1)เข้าใจความเป็นจริงของมนุษย์ 2)เชื่อในความฝัน 3)ไม่เล่าเรื่องเรียบง่ายเกินไป 4)ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษา 5)รักและมีเป้าหมายในการเป็นนักเล่าเรื่อง เราทุกคนสามารถเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีได้ เพียงแค่มีใจรักที่จะเล่าเรื่อง และเข้าใจว่าการจะเล่าเรื่องได้ดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง จากนั้นก็ค่อยๆ สั่งสมประสบการณ์ ฝึกฝนการเล่าเรื่องไปตามลำดับขั้นตอน ก็จะทำให้เรากลายเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีได้ในที่สุด

ข้าพเจ้าเเละทีมงานจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า) ให้กับนักเรียนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อฝึกทักษะในการเล่าเรื่องเเละนำเสนอถึงสถานที่ท่องเที่ยวเเละของดีตำบลวังเหนือซึ่งทำให้นำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกทักษะการพูดรวมไปถึงการสร้างบุคลิกภาพของผู้พูดต่อหน้าผู้ฟังที่จะนำมาใช้ในการเล่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเเละของดีของตำบลตนเองต่อไป

อื่นๆ

เมนู