ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ทีมงานตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่เยาว์ชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะการพูดส่งเสริมองค์ความรู้และแนะแนวทางสู่การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี โดยการอบรมรบดังกล่าวจะช่วยให้เยาว์ชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งสามารถต่อยอดไปในแนวทางต่างๆต่อไปได้ในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู