1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่เยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นได้ ในตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

NS03 การให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่เยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นได้ ในตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

NS03 การให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่เยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นได้ ในตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว ฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “ร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนพลศจิกายน – ธันวาคม ข้าพเจ้าได้มีส่วนร้านในการจัดการพัฒนาทักษะและมอบความรู้แก่นักเรียนผู้ร่วมโครงการ ” มัคคุเทศก์น้อย” โดยได้สอนวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในสถานการณ์ที่พบผู้หมดสติ เช่น พบผู้นอนหมดสติระหว่างการเดินทาง ให้ทำการประเมินการเต้นของชีพจร การหายใจ และทางเดินหายใจ เมื่อประเมินแล้วพบว่าผู้ป่วยไม่มีชีพจร ไม่หายใจ ให้ทำการช่วยเหลือผู้หมดสติด้วยการกดหัวใจ และเป่าปาก

อื่นๆ

เมนู