1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การเตรียมเอกสารและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

NS03 การเตรียมเอกสารและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา  09.00 – 16.00น. ได้มีการจัดทำเอกสารการรับลงทะเบียนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดเตรียมเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาแบบประเมินประกอบไปด้วย

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

–  เพศ

–  อายุ

–  อาชีพ

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ

–  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

–  ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์

–  ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม

–  ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม

–  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

–  ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการทำขนมไทย

–  ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

จากข้อมูลที่ได้การทำการลงทะเบียนและแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จะนำไปใช้ในการสรุปผลโครงการและจัดทำรูปเล่มโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในตำบลวังเหนือ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู