ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลวังเหนือ เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพทำอาหารซึ่งมีเป้าหมายในการส่งออกอาหารไปในตลาดที่ใหญ่ขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตให้ได้มาตราฐาน

ซึ่งมีขั้นตอนและหลักการดังนี้

1.เลือกวัสถุดิบที่มีความสะอาดและภาชนะที่สะอาดและมีความปลอดภัย

2.ลดยับยังทำลายเชื้อ จุลินทรีย์ โดยใช้ความร้อนพอเหมาะ

3.ป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ โดยการแยกของสุขและดิบ

หลักเกณฑ์สถานที่การผลิต

1.สถานที่ตั้งต้องหลีกเลี่ยงสิ่งปนเปื้อน

2.เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องติดตั้งให้สะดวกกับการใช้งานและเหมาะกับงาน

3.ควบคุมการผลิตวัสถุดิบต้องมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปนเปื้อน

4.สุขาภิบาล ต้องสะอาดมีการแยกขยะเหมาะสม

5.ต้องบำรุงรักษาและทำความสะอาด

6.บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคเรื้อรังติดสุรายาเสพติด และรักษาความสะอาดเสมอ

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลและพัฒนาความรู้กลุ่มตำบลวังเหนือ

จึงนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและผ่านเกณฑ์องค์กรอาหารและยา ต่อไป

อื่นๆ

เมนู