ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ในโครงการของทางมหาลัย คือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ข้าพเจ้าและทีมงานบางส่วนได้รับหน้าที่ให้ประสานงาน โดยประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่จะมาร่วมอบรมในครั้งนี้

การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การจัดโครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการได้และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการประสานงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือและประชาชนในตำบลวังเหนือเป็นอย่างดี ทำให้การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสามารถผ่านพ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนวังเหนือได้

 

อื่นๆ

เมนู