ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ทางทีมงานตำบลวังเหนือได้มีการดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรมทักษะการทำขนมไทยเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือ  ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดโครงการโดยมีการใช้ Google meet เข้ามาช่วยในการอบรมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายส่งข้อมูลทำหน้าที่ดูแลในการถ่ายทอดสดการอบรม และฝ่ายรับข้อมูลทำหน้าที่ในการแสดงผลการถ่ายทอดสด โดยการดำเนินการต่างๆจะอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยี Google meet เข้ามาช่วยในการจัดประชุมอบรมทักษะออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการใช้ Google meet เข้ามาช่วยในการประชุมอบรมออนไลน์ทำให้การประชุมที่ซึ่งผู้ให้ความรู้อยู่ไกลจากผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการเดินทางในช่วงสถานการณ์ covid-19 ในปัจุบันอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู