NS03 ขนมหวานอาหารปลอดภัยในชุมชน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

         ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเองภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       ในช่วงเดือน กรกฎาคม– สิงหาคม จากการที่ได้เก็บข้อมูลในช่วงโควิด-19 ยังไม่ระบาย พบว่คนในชุมชนมีผลการผลิตทางด้านอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมไทยในท้องถิ่นที่คนในชุมชนจัดสรรขึ้น ที่มีทั้งรสชาติ หวาน มัน เค็ม หอม อร่อยกลมกล่อม ปลอดภัยมีคุณภาพ ที่สร้างโอกาสให้เกิดเป็นอาชีพในการค้าขายส่งออกระหว่างคนในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดเป็นสินค่าทางเศรษฐกิจ ของคนในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการผลิตขนมไทยในชุมชนนี้ มีเกณฑ์สำหรับการปรุงแต่งอาหารที่ปลอดภัยคือ ปรุงสุก ไม่ปนเปื้อน เน้นวัสดุตามธรรมชาติ ทำให้ขนมไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากคนในชุมชนเกิดเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย จึงได้ทำการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู