ข้าพเจ้า นางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกทุกวัยในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจ และสังคม และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน  เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้านผู้สูงอายุได้มีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมทางสังคม ทำให้ผู้สูงอายุ คลายเหงา เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เป็นการใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์ ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักต่อคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้สืบทอดต่อไปในชุมชน ผู้สูงอายุได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบ อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไปและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถและทักษะตามความสนใจ รวมทั้งส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุเกิดการดูแลตนเอง ผู้อื่น และชุมชน

อื่นๆ

เมนู