1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 เตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุพัฒนาบริการสุขภาพอนามัยในชุมชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 เตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุพัฒนาบริการสุขภาพอนามัยในชุมชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

 

นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางประทุมทอง บุตรเงิน ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเสริมพลังอำนาจให้ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนให้มีชีวิตอย่างผาสุก ของชุมชนตำบลวังเหนือ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเอง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้สูงวัยชุมชนตำบลวังเหนือพร้อมแจกเอกสารกลับไปอ่าน

เตรียมความพร้อม รับมือสังคมผู้สูงวัย 3 ด้าน

1.สุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง(NCD)ลดความเสี่ยงเหล้า บุหรี่/เพิ่มกิจกรรมทางกาย/ดูแลโภชนาการ จากสถิติพบว่าผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรค NCDs 2อับดับแรกคือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

2.ด้านสังคม ปรับสภาพแวดล้อม ที่พักอาศัยและจัดให้มีบริการสาธารณะที่เหมาะสม

– พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน

-สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

– พัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ

3.เศรษฐกิจ

   ส่งเสริมการออมเผื่อยามสูงวัย

-ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ

การดูแลตนเองของผู้สูงวัย

อาหาร ผู้สูงวัยยังต้องการสารอาหารต่างๆ แต่ควรลดอาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดรตลง

ออกกำลังกาย เพื่อให้มีร่างกายที่แข็ง สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งจะทำให้การทรงตัวดีขึ้น ไม่หกล้มง่าย

อนามัย สำหรับผู้ที่อายุ 65 ขึ้นไปควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี  ละเลิกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

สิ่งสำคัญในการพยาบาลผู้สูงอายุ คือ การส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมได้ด้วยตนเองให้มากที่สุด

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู