ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
จากการลงสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลวังเหนือ เกี่ยวกับกับผู้สูงอายุตำบลวังเหนือพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก ทางผู้ปฏิบัติงานตำบลวังเหนือจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้เรื่อง
1. การดูแลสุขภาพ
2. การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และไม่รับประทานอาหารรสจัด
3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
4. การควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไป
5. ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
จากการที่ผู้ปฎิบัติการตำบลวังเหนือได้ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะดูแลตนเองในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และไม่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู