NS03 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

      ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร โจมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ

จากการลงปฎิบัติงานโครงการ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในเดือนกันยายน พ.ศ 2564 เนื่องจากอยู่ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 กำลังระบาดหนัก ผู้ปฎิบัติงานจึงทำงานกันอย่างระมัดระวัง และให้รอบคอบที่สุด เพื่อการดำเนินงานของเราให้เป็นไปตามแผนที่เรากำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อม และทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างปลอดภัย เช่น ใส่แมส เว้นระยะห่างกัน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกชิ้นให้สะอาดในการจัดโครงการ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้แก่ชาวบ้านและดำเนินกิกรรมไปตามเกณฑ์มาตราฐานการป้องกันโควิด-19 ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การใช้ยาสามัญประจำบ้าน การออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ และเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและอบรบให้ความรู้แก่ประชาชน ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย