ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ทีมงานตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด้านได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำให้ได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมิณผลกระทบจากการดำเนินการจัดการโครงการ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายในการติดตามประเมิณผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ ในหน่วยงาน อปท.

โดยข้าพเจ้าได้ติดต่อขอสอบถาม คุณ สมพงศ์ สีหาบุญมา ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน สังกัดกระทรวงมหาดไทย

จากแบบสอบถามพบว่าทางโครงการได้เข้าไปช่วยให้หมู่บ้านมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านการประกอบอาชีพโดยมีชาวบ้านได้นำเอาความรู้จากเรื่องที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

อื่นๆ

เมนู