NS03 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้ทำงานและผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

         ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์  เทวรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเองภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       ในช่วงเดือน กรกฎาคม– สิงหาคม จากการที่ได้เก็บข้อมูลในช่วงโควิด-19 ยังไม่ระบาย พบว่าผู้สูงอายุในชุมชนบางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และยังมีส่วนน้อยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมและพบว่า ในชุมชนแห่งนี้ไม่ค่อยได้มีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เสนอการจัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางกาย และจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

อื่นๆ

เมนู