NS03 ตลาดนัดชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร้านค้าเกษตรชุมชนตำบลวังเหนือ เป็นร้านค้าที่ให้สมาชิกในหมู่บ้านนำสินค้าออกมาค้าขายแลกเปลี่ยนกันในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ โดยจะเปิดเป็นร้านค้าตลาดนัดประจำสัปดาห์ เปิดสัปดาห์ละ1ครั้ง เป็นตลาดที่ใหญ่มีร้านค้ามากกว่า10ร้านขึ้นไป โดยจะขายสินค้าต่างๆมากมาย เช่น ผักที่ปลูกขึ้นในชุมชนจากการทำเกษตรพอเพียง แต่ในช่วงโควิดจากการไปสัมภาษณ์และสำรวจพบว่าตลาดที่เคยเป็นตลาดใหญ่ ได้ลดปริมาณร้านค้าลงเหลือเพียง 4-5ร้าน แล้วมีสินค้าน้อยลงเหลือเพียงไม่กี่อย่าง ได้แก่ ร้านขายผักจากการทำเกษตรพอเพียง 2 ร้าน ร้านขายเนื้อหมู ไข่เป็ด และไข่ไก่ 1 ร้าน ร้านขายของชำ 1 ร้าน ร้านขายลูกชิ้นน้ำอัดลม 1 ร้าน ทีมงานเราจะนำข้อมูลที่ได้มาไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อโดยให้เจ้าของสินค้ามีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีจำหน่ายสินค้า และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู