ข้าพเจ้านายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยทำการสำรวจข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาอาชีพเสริมของชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านอารัง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

       การทอผ้า หรือ “การทอ” (อังกฤษ : weaving) ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็น ผืนผ้า กิจกรรมการทอผ้านั้น นอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเครื่องนุ่งห่มหนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย์แล้ว ยังถือเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ด้วย เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่าง ๆ ในผืนผ้า กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ เป็นเทคนิคและความสามารถของแต่ละคน การทอผ้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ในชุมชนที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์บางกลุ่มที่กระจายตัวกันอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผ้าของกลุ่มชนเหล่านี้จึงมีความแตกต่างกัน จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านอารังหมู่ที่ 2 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มผ้าทออยู่ 1 กลุ่ม จำนวนสมาชิกโดยประมาณ 10 คน มีหัวหน้ากลุ่มคือ คุณยายศรีนวล งดงาม จัดตั้งการรวมกลุ่มเมื่อปีพุทธศักราช 2561 โดยความเป็นมาของกลุ่มคือ เป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนอยู่แล้ว ทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน แต่ไม่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะฝีมือ จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้น แต่ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงตลาดที่รองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

       

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู