ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์  หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ หมู่ 12 บ้านสัมพันธ์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผ้าทอมือ คือ นางสิริยาภา สุกใส พบว่า กลุ่มผ้าทอมือมีจำนวนสมาชิกประมาณ 22 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มทำผ้าทอมือ โดยออกแบบเป็นผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าเป็นผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยการจัดจำหน่วยทางอำเภอบ้านด่านจะแจ้งตัวแทนกลุ่มผ้าทอให้ไปออกบูทตามงานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์

ปัญหาที่พบส่วนมาก คือช่องทางในการจัดจำหน่ายยังไม่แน่นอนและใช้ต้นทุนในการผลิตมาก รวมถึงผู้ทอผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุยังไม่พัฒนาลวดลายผ้าให้มีความหลากหลาย

สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากการสัมภาษณ์และการพบเจอกับชาวบ้านสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความรู้ในด้านผ้าทอมือซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางอีสานใต้ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ควรได้รับการส่งเสริมและต่อยอดให้ผ้าทอมือให้คงอยู่กับคนในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู