1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การจัดการเตรียมพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

NS03 การจัดการเตรียมพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ในโครงการของทางมหาลัย คือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  ข้าพเจ้าและทีมงานบางส่วนได้รับหน้าที่ให้ประสานงาน โดยประสานงานกับกลุ่มทอผ้าที่จะมาร่วมอบรม และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม  เช่น ไหม สีย้อม กระสวย รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือเพื่อใช้ในการจัดโครงการในครั้งนี้

จากการจัดการเตรียมพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในครั้งนี้  สามารถผ่านพ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี และทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรม เช่น เรื่องการประสานงานการจัดเตรียมอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีเกิดฝนตกส่งผลให้สถานที่เกิดความเฉอะแฉะหรือเปียกชื้น เป็นต้น  ซึ่งข้าพเจ้าสามารถที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดโครงการครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆในครั้งต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการครั้งนี้จะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีคุณภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้

                                                                           

อื่นๆ

เมนู