ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า ในตำบลวังเหนือ เพื่อพัฒนาขนมไทยและให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลวังเหนือให้ได้มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice, GHP)

มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice, GHP) เป็นมาตรฐานด้าความปลอดภัยทางอาหาร ที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ จี เอ็ม พี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตอาหารของกลุ่มชุมชน มีข้อจำกัดหลายด้านเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบังคับใช้กฎหมาย GMP เพื่อให้การผลิตอาหารของกล่มชุมชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของ GHP เป็นแนวทางพื้นฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอันตรายทางอาหาร (food hazard) ทั้งอันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางชีวภาพ มีหลักเกณฑ์ GHP มีความคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) โดยครอบคลุมตั้งแต่สุขอนามัย ของสถานที่ผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณ์ สุขอนามัยในทุกขั้นตอนการผลิต การบำรุงรักษาสถานที่ผลิต และการขนส่งจนกว่าสินค้าจะถึงมือผู้บริโภค

การนำมาตรฐาน GMP มาใช้ในการผลิตขนมไทยนั้นเป็นส่วนที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  โดยมาตรฐาน GMP มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนการผลิต และบุคลากรในการผลิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งรสชาติ สุขลักษณะที่ ดีในการผลิต และความปลอดภัยต่อการบริโภค

อื่นๆ

เมนู