ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากการที่โครงการได้มีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค COVID-19 นั้นทำให้มราบข้อมูลภาพรวมผลกระทบของชุมชน ทางทีมงานตำบลวังเหนือจึงได้มีการนำข้อมูลภาพรวมมาวิเคราะห์โดยข้าพเจ้าได้เป็นผู้ดูแลในส่วนของการดึงข้อมูลมาใช้วิเคราะห์

ขั้นตอนการดึงข้อมูลแบบฟอร์ม 02

1.เข้าถึงฐานข้อมูลของระบบโดยใช้รหัสของ Admin เข้าไปที่เมนู Fluentform pro และ ใช้เมนู Entries

2.เลือกข้อมูลแบบฟอร์มที่การดึงข้อมูลไปใช้ ในส่วนที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือแบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค COVID-19)

 

 

3.ใช้ Filter กรอง ช่วงวันที่ ที่ต้องการดึงข้อมูล

4.Export ข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบของ Excel

5.นำข้อมูลที่ได้ในรูปแบบของข้อมูลดิบใน Excel ไปกรองเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมชุมชนในหัวข้อที่ต้องการเช่น หัวข้อการใช้ มือสำผัส ตา จมูก ปาก

 

อื่นๆ

เมนู