1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตราการณ์การป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ covid 19 ในการระบาดละลอกที่ 3 ของชุมชนตำบลวังเหนือ

NS03 การปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตราการณ์การป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ covid 19 ในการระบาดละลอกที่ 3 ของชุมชนตำบลวังเหนือ

NS03 การปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตราการณ์การป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ covid 19 ในการระบาดละลอกที่ 3 ของชุมชนตำบลวังเหนือ

 

ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์  เทวรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าการระบาดของเชื้อส่งผลกระทบหลายอย่างต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมากส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านนำมาตราการณ์จากรัฐบาลมา

ปรับใช้ในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยชาวบ้านก็สอดรับกับมาตราการณ์เป็นอย่างดี

โดยชาวบ้านนั้นได้ทำการปรับตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว อาทิเช่น การกักตัวเอง ไม่ออกจากบ้าน การกักตุนอาหารไว้ การใช้เงินอย่างประหยัด การสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และที่สำคัญในตอนนี้คือ ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการสำรวจและมีมาตรการที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง

อื่นๆ

เมนู