นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางประทุมทอง บุตรเงิน ได้ทำการสำรวจพืชเศรษฐกิจในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนลูกบ้าน เกษตรกรชุมชนตำบลวังเหนือนิยมปลูกอ้อย เพราะหลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยส่งขายโรงงานแล้ว ยังสามารถไว้ตอปลูกได้อีก 2-3ปี โดยไม่ต้องปรับหน้าดินปลูกใหม่เหมือนพืชชนิดอื่น สายพันธุ์ที่ชุมชนตำบลวังเหนือนิยมปลูก คือ สายพันธุ์ขอนแก่น อ้อยสายพันธุ์ขอนแก่นเป็นที่ต้องการของตลาต ทั้งผู้ซื้อ -ผู้ขาย อ้อยสายพันธุ์ขอนแก่น ดูแลง่าย ทนต่อสภาพภูมิอากาส แตกกอดี ลำใหญ่ ค่าความหวานสูง และยังให้น้ำหนักที่ดี 10-20 ตัน/ไร่ ถ้าผู้ปลูกดูแลดี จะอยู่ที่ 30 ตัน/ไร่ สูงสุด อ้อยสายพันธุ์ขอนแก่น ระยะเวลาในการเพาะปลูก ถึงเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านนำอ้อย ส่งขายที่โรงงานน้ำตาล อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง ช่วยสร้างรายได้และผลกำไรให้กับเกษตรกรผู้ปลูก เกษตรกรมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู