NS03 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยสู่สินค้า OTOP” ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวศิริพร  โจมรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับประชาชนในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน และจากการสำรวจพบว่าบางครัวเรือนประกอบอาชีพเสริม ผลิตขนมไทยเป็นขนมลูกชุบ เพื่อใช้สำหรับการค้าขาย ให้มีรายได้ในครัวเรือน เนื่องจากในการทำขนมลูกชุบ เป็นขนมที่ใช้เวลาในการผลิตมีขั้นตอนค่อนข้างยากและใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก จึงต้องใช้กำลังคนในการผลิต แต่จากการสำรวจพบว่า บางครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมีกำลังคนในการผลิตไม่เพียงพอจึงทำให้ผลิตขนมลูกชุบได้ไม่มากเท่าที่ควร และยังมีผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกไปค้าขายเองได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อยอดคือ การเพิ่มจำนวนการผลิต เพิ่มสมรรถนะบุคคลในการเกิดทักษะการปั้นขนมลูกชุบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ การเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น และการจดทะเบียนสินค้าให้ได้มาตรฐาน

ด้วยเหตุนี้ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยสู่สินค้า OTOP” ที่สำคัญของตำบลวังเหนือคือ การทำลูกชุบที่มีมาตรฐาน โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง

อื่นๆ

เมนู