ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

NS03 การพัฒนาผลิตภัณผ้าทอ สู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื่นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบันดด โดยได้ลงไปพบปะและประชุมกับนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ และผู้ใหญ่บ้าน ทั่ง 12 หมู่บ้าน มีการชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่นายกองการบริหารส่วนตำบลและผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ และทางทีมงานได้เก็บข้อมูผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมาส่งเสริมและต่อยอดให้สินค้าภายในชุมชนเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อไปได้

ข้าพเจ้าได้ดสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้าน พบว่า หลายครัวเรือนหากว่างจากการทำเกษรตกรรม จะมีการรวมกลุ่มทำผ้าทอ โดยออกแบบเป็นผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าเป็นผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยการจัดจำหน่วยทางอำเภอบ้านด่านจะแจ้งตัวแทนกลุ่มผ้าทอให้ไปออกบูทตามงานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากการสัมภาษณ์และการพบเจอประชาชนในตำบลวังเหนือ ข้าพเจ้าได้เห็นถึงต้นทุนทางความรู้ในด้านผ้าทอ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางอีสานใต้ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจและผลิตผ้าทอคือผู้สูงอายุ ส่วนวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผ้าทอมากนัก อาจเป็นเพราะยังไม่สามารถสร้างเป็นรายได้ที่มากเพียงพอ หรือยังไม่เห็นความสำคัญของงานดังกล่าว ด้วยเหตุนี้หากทีมงานได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เข้าสู่สินค้า OTOP จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และเผยแพร่สินค้าไปยังช่องทางต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยศักยภาพของชุมชน และผู้นำในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู