1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เสื่อกกในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เสื่อกกในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย วรายุส ตาลไธสง ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลวังเหนือ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ 4 และ 7 บ้านกะหาด และบ้านแคน จึงนำมาทำแผนที่เดินดินเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การทำผลิตภัณฑ์ OTOP เสื่อกก มีหมู่ 4 และ 7 การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  ประโยชน์ของเสื่อกก ใช้ปูพื้นสำหรับนั่ง หรือทำกิจกรรมต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นลายของเสื่อ มีความอดทนในการทอเสื่อ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้ และสามารถต่อยอดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทอเสื่อได้ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่สำรวจมาพัฒนาแผนที่เดินดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อกกของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังพื้นที่

อื่นๆ

เมนู