1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ผ้าทอในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ผ้าทอในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายกฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลวังเหนือ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่2 อารัง, หมู่ที่3 บ้านหนองโสน, หมู่ที่4 บ้านกะหาด, หมู่ที่9 บ้านโสนน้อย, หมู่ที่11หนองไผ่ และหมู่ที่12 สัมพันธ์ ที่มีชาวบ้านที่ผลิตผ้าทอ(ผ้าซิ่น)จนเป็นสินค้า OTOP ผ้าทอ(ผ้าซิ่น) จะมีวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็น ผืนผ้า เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่าง ๆ ในผืนผ้า กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ เป็นเทคนิคและความสามารถของแต่ละคน การทอผ้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้

ผ้าทอ(ผ้าซิ่น) ที่ชาวบ้านในตำบลวังเหนือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยมือ เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของตน หลังจากมีเวลาว่างจากการทำการเกษตร

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลกับชาวบ้านที่ผลิตผ้าทอ(ผ้าซิ่น) จึงนำมาสู่การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ผ้าทอ(ผ้าซิ่น) เพื่อให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับผ้าทอ(ผ้าซิ่น)สะดวกในการเดินทาง

อื่นๆ

เมนู