1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชุมชนตำบลวังเหนือเป็นชุมชนที่มีหลายกลุ่มชนชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาว ส่วย และเขมร ดังนั้นจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี แต่ละชนชาติพันธุ์จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งสิ่งเรานั้นล้วนเป็นความหลากหลายที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานตำบลวังเหนือจึงมีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตำบลวังเหนือเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้คนภายนอกที่มีความสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้เข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ในตำบลวังเหนือได้ โดยทีมงานตำบลวังเหนือได้วางแผนและจัดทำแผนที่เดินดินขึ้นเพื่อบอกแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในชุมชนและเพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยงแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน

การวางแผนจัดทำแผนที่เดินดินได้มีการแบ่งและระบุแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวและส่วยอยู่หมู่ที่ 1,2,3,6,7,9 และหมู่ที่ 11 กลุ่มชาติพันธุ์เขมรอยู่หมู่ที่ 4,5,8,10 และหมู่ที่ 12 เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนตำบลวังเหนือต่อไป

อื่นๆ

เมนู