ข้าพเจ้า นาย วรายุส ตาลไธสง ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

          จากการลงสำรวจข้อมูลและรณรงค์เรื่องวัคซีน โควิด-19 ในตำบลวังเหนือ โดยการลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัคซีน โควิด-19 โดยการให้ความรู้กับตัวแทนแต่ละชุมชน การลงพื้นที่รณรงค์ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อประโยชน์และคุณสมบัติของวัคซีน โดยให้ความรู้เรื่องประเภทของวัคซีน ข้อแตกต่างของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ ข้อดี และข้อควรปฎิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน โดยตัวแทนของชุมชนแต่ละชุมชนให้ความสนใจในการรับวัคซีนเป็นอย่างดี และบางคนยังมีข้อสงสัยอยู่แต่ก็ได้รับคำตอบคลายข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สบายใจต่อการรับวัคซีนได้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติและประโยชน์ของวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนตำบลวังเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากตัวแทนแต่ละชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงจึงจะสามารถนำไปแนะนำและอธิบายให้แก่คนในชุมชนได้เข้าใจ

อื่นๆ

เมนู